Възрастова психология


Категория на документа: Психология


28 първа жизнена структура развитие на независимостта, обвъззване с професия и семейство
22 преход към ранна възрастност напускане на семейството, ориентиране към връстниците идентичност, дифузия на идентичността
16 Левинсон Гулд Ериксон

Теории за когнитивното развитие

Два основни подхода в зависимост от количественото или качественото разглеждане:

1. Количествен - психометричен;

2. Качествен - свързан със стадиалните теории.

Количествен - психометричният подход е основан от Алфред Бине и е свързан с англо-американската традиция. Факторните теории за интелигентността на Търнстоун, Гилфорд, Кетъл и Спирмън предполагат различен брой фактори. Но общо приемат, че стандартизираните тестове за интелигентността са надеждно средство за установяване на индивидуалните различия в развитието на умствените способности. Интелигентността се разглежда като статичен конструкт, който отразява равнището на умствените способности. Свързаните с възрастта промени в интелигентността са количествени.

Качествен подход - разглежда промените в когнитивната структура. Свързан е с европейската традиция, по-специално с Пиаже и неговите последователи. Интелигентността се разглежда като динамичен конструкт - равновесие между процесите на асимилация и акомодация. Акцентът е върху процесуалния аспект на познанието. Съществуват качествени различия между различните възрасти. Развитието на мисленето следва определена последователност от стадии, универсална за всички хора. Подходът се интересува повече от универсалността, а не от индивидуалните различия. Критериите за нов стадий са:

1. Инвариантна последователност;

2. Качествена трансформация на когнитивната структура;

3.Йерархична последователност - различни равнища на диференцираност, гъвкавост и сложност на когнитивната структура в различните стадии. Следващият стадий интегрира предходния на по-високо равнище.

4. Универсалност - валидност за всички индивиди. Средата и културата могат да променят темповете на развитие на стадиите.

5.Структурна цялостност - на определен стадий начинът на разбиране и интерпретиране зависи от общата перспектива на мислене, характерна за този стадий. Теорията на Пиаже е илюстрация на организмичната парадигма.
Стадии:

1. Сензо-моторен - 0 - 1,5-2 години. Прогрес на рефлексите (вродени) чрез учене по пътя на проба и грешки и решаване на прости проблеми. Развиват се контролирани и целенасочени сензо-моторни действия на базата на вродени рефлекси. Основна схема е сензо-моторното действие. Основно когнитивно постижение - откриване постоянството на обекта; развитие на понятието за време, пространство и причинност; ограниченост на репрезентационната активност (само нагледно-действено мислене).

2. Предоперационален - 2 - 6-7 години. Усвояване на символа и знака, придобиване на способност да си представяш обекти и действия чрез символни действия. Подготвя се развитието на операциите. Все още под впечатление на непосредствено действащото. Детето не е постигнало обратимостта и операциите. Основно ограничение е центрацията: детето е центрирано върху собствената си гледна точка; отчита само едно измерение и една гледна точка към нещата; егоцентрична реч. Възможни са прости класификации на обектите по един признак. Не могат да различават фантазия от реалност, одушевено от неодушевено.

3. Конкретни операции - 7-11 години. Преход от центрация към децентрация; гъвкави и обратими умствени действия; използуват се операциите. Децата схващат определени логически правила; дават логически обосновки. Задържат в полето на вниманието няколко обекта, връзки и отношения между тях. Могат да се поставят на мястото на другите, да участват в колективни игри. Морални съждения - преход от наивен морален реализъм към морален релативизъм. Ограничения на мисленето - "тук и сега" - свежда се до конкретната даденост на ситуацията. Разбиране на принципите на запазването - инвариантността на свойствата - маса (6-7 години); тегло (9-10 години); обем (11-12 години). Конкретните операции са необходимо условие за изработване на логически схеми.

Хоризонтален декалаж - означаване неспособността на децата да пренесат това, което са научили за един тип инвариантност към друг тип, макар принципът да е идентичен. Причина за това е конкретното мислене - невъзможност да приложат една и съща операция към различни ситуации. Усвояването на принципите за еквивалентност води до разбиране, че предметите имат различни характеристики, които могат да се намират в различни отношения (билярдната топка е малка и тежка, балонът е голям и лек).

Сериация - способност за ранжиране на обектите по няколко параметъра. Овладяването на запазването според Пиаже се повлиява повече от съзряването и много малко от обучението. Съвременните изследвания опровергават това. Доказани са междукултурни различия.

4. Формално-логически операции - най-висш стадий и затова е най-интересен за психичното развитие на възрастните. В този стадий се извършва преход от реално към възможно и вероятно мислене, докато в предишния преходът беше от фантазно към реално мислене. Най-съществени характеристики на стадия:

а) промяна в съотношението на категориите реално, действително и възможно. Формалните операции освобождават мисленето от конкретния опит и хипотетичното става толкова значимо, колкото конкретното при конкретните операции. Юношите развиват мислене, освободено от непосредствения опит и могат да разсъждават логически за вербални предположения. Истинността се доказва от логическата им връзка с други вербални предположения, а не от конкретния опит. На стадия на конкретните операции децата не могат да се справят със задача от рода на "как ще се промени времето, ако снегът е черен". Те не могат да разсъждават за хипотетични и възможни ситуации и следствия.

б) развитие на хипотетично и дедуктивно мислене - може да се мисли "като учен", да се строят хипотези и те да се проверяват чрез контролирани експерименти.

в) мислене за същността на собственото мислене - мислене за смисъла и значението на умствените преживявания. Това обяснява склонността на юношите към интроспекция, подпомага търсенето на идентичност. Хипотетичното мислене пидобива толкова голямо значение, колкото и реалното. Формално разграничаване на времевата перспектива (бъдеще), но времевата перспектива става по-интегрирана, могат по-лесно да събират минало, настояще и бъдеще в собствените си представи за света. Развитие на самосъзнанието, изразяващо се в изграждане на идеалното Аз - "такъв, какъвто бих желал да бъда за в бъдеще", разгръщане на нови социални отношения, търсене на автономност.

Задачи за изследване на формалните операции са изолирането на променливи и отчитането на всички възможни фактори (пример задачата за махалото; комбинаторни задачи за всички възможни съотношения между дадени променливи).

Алгебричното мислене се проверява със задачи, които търсят дали индивидите имат аритметично конкретно мислене или алгебрично. Според Пиаже формалните операции се развиват към 11-та година, като стадият завършва към 15-та. Експерименталните опити да се идентифицира възрастта, в която индивидът вече може и овладял вече много добре формалните операции, водят до следните резултати: много младежи на средна възраст и над нея никога не достигат или развиват в пълна степен формалните операции. Изследванията показват, че времето за поява на формалните операции е ранното до средното юношество. Два критерия са нарушени при изследването на този стадий - универсалност (не всички индивиди го достигат) и структурна цялост (ако е овладял формалните операции, то би трябвало индивидът да се справя с всички задачи). Изследванията потвърждават, че тези критерии са нарушени. Възможните обяснения са: видът на задачите, които се дават на личността, би могъл да оказва влияние върху тяхното решаване или нерешаване. Друг фактор е незаинтересоваността към този тип задачи. Пиаже сам достига до идеята, че критерият за структурна цялост не се отнася за формалния стадий. Той зависи от образуванието, мотивацията, особеностите на културната среда. Индивидите са способни да прилагат формални операции, но не във всички области.

поведенчески символистичен семантичен фигуративен
интелектСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възрастова психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.