Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
25.Психологически проблеми на професионалната дейност на учителя. Обобщен модел на системата "Учителска професия". Преди около четвърт век А. Леонтиев издава един труд, в който за първи път се аргументира правото на самостоятелно съществуване на понятието "педагогическо общуване". След това се осъществява много интензивно изучаване на това понятие по отношение на неговата структура, същност, функции, разновидности и средства за осъществяване. В България то е предмет на редица изследвания, чийто

Категория на документа: Документи по Психология
Внимание Характеризира се с това, че психическите сили се концентрират само върху един обект. Да внимаваме в известен смисъл означава да се затворим за външния свят. Вниманието се появява във връзка на съзнанието с предмета. Тази връзка се изгражда от целенасочените усилия на човека. Самото внимание не е самостоятелен процес. То няма собствен продукт. Функцията на вниманието не се състои от генерирането на психични продукти, а да измени създаван образ. В този смисъл то играе ролята на регулатор

Категория на документа: Документи по Психология
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет-Катедра Психология Магистърска програма:Юридическа психология К У Р С О В А Р А Б О Т А по Медийна психология на тема: Личността в комуникационния процес и влиянието на масовите комуникации върху нея Изготвил:Теодора Л.Костова Проверил: .............. Фак.№: 123503415 07 проф.д-р П. Братанов Благоевград 2013 Съдържание: Увод Личност Комуникационният процес и семантиката Предмет на комуникацията Мотивация Получател (предназначение) Сема

Категория на документа: Документи по Психология
1. Предмет и задачи на Юридическата психология Изучаването на противоположното поведение, следствената, съдебната и пенитенциарната дейност определят разбиранията за предмета на ЮП. Провежданите експериментални изследвания усилват дискусиите относно предмета на ЮП и това е индикатор за развитието на тази дисциплина. Психологическите дисциплини се делят на фундаментални и приложни. ЮП изъчава закономерностите и механизмите на психологическата активност на хората и сферата на регулиране на правно

Категория на документа: Документи по Психология
Страх, тревожност и агресия при децата Още преди раждането, може да въздействаме на развитието на страха в детето. По време на бременността е необходимо да избягваме стресовите ситуации. Ако сме майки, трябва да помним, че именно ние сме преди всичко източник на нежност, любов, спокойствие. Детето не трябва да се чувства нито като "Пепеляшка", нито като "кумира в семейството" - ние може да изберем нещо средно между двете. Трябва да разрешаваме на детето си, колкото се може повече да играе, да с

Яндекс.Метрика
92 92 100 100