Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
 Личностни особености на свидетелитe Свидетелят може лично да възприеме престъпното събитие,т.е. да бъде негов очевидец или да получи информация от други лица.Възможно е и свидетелят да е жертва на престъпното посегателство.Разширеното тълкуване на понятието свидетел е всяко лице,което е осведомено относно проучванията във входа на оперативно досегателните криминални действия. Психологията на свидетеля в голяма степен се определя от индивидуалните особености на неговата психика и от признаците

Категория на документа: Документи по Психология
Научната психология на фона на Лев Толстой . Психологията вече отдавна не изпитва благоговение пред художествената литература и нравствената философия, напротив, преизпълнена е с усещането за самодостатъчност и превъзходство. Много психолози, например, сериозно смятат, че макар и Лев Толстой да е велик писател, за науката той не е нищо повече от житейски психолог, пък бил той и твърде изтънчен. Науката чрез строг анализ и тестове се е придвижила по-надалеко и по-дълбоко, отколкото неговите откр

Категория на документа: Документи по Психология
 Софийски университет "Св.Климент Офридски" Доклад По клинична психология Психични нарушения в детска възраст Изготвил: Ивета Георгиева Стаменкова Фак. ном. :77516 Специалност: Социални дейности-задочно Разстройствата на детското развитие включват всички психически и физически нарушения, които са настъпили преди 18-годишна възраст, продължили са във времето, водят до забавяне или затруднения във физическото, когнитивното, социалното, емоционалното или поведенческото развитие на децата и по няка

Категория на документа: Документи по Психология
Възникване на психологията като самостоятелна наука Психологията като самостоятелна наука възниква през 1875г. ,когато немския философ Вилхелм Вунд основава в град Лайпциг първата в света лабораториа за психологически изследваниа.Това касно определяне, като самостоятелна наука учените назовават като парадоксално.Парадоксът се състои от това, че: психологиата е наука с далга история и кратко минало.Едно от обяснението на парадокс. 1.Необходимо е да бъде определена област от материалната,социална

Категория на документа: Документи по Психология
 Готовност на децата за училище д-р Катя Гетова СУ "Св. Кл. Охридски"- ДИУУ Проблемът за подготовката на децата за училище и диагностиката на го- товността за обучение са обект на теоретико-емпирични изследвания на наши и чужди автори. С постъпване на детето в 1.клас, то заема нова социална роля. Тя съвпада с кри- зисния период от възрастовото развитие и сензитивността на психичните функции на 6-7 годишното дете.Детето се разделя с детството и променя социалния си статус. В края на предучилищни

Яндекс.Метрика
92 92 100 100