Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
 Софийски университет "Св.Климент Офридски" Доклад По клинична психология Психични нарушения в детска възраст Изготвил: Ивета Георгиева Стаменкова Фак. ном. :77516 Специалност: Социални дейности-задочно Разстройствата на детското развитие включват всички психически и физически нарушения, които са настъпили преди 18-годишна възраст, продължили са във времето, водят до забавяне или затруднения във физическото, когнитивното, социалното, емоционалното или поведенческото развитие на децата и по няка

Категория на документа: Документи по Психология
Възникване на психологията като самостоятелна наука Психологията като самостоятелна наука възниква през 1875г. ,когато немския философ Вилхелм Вунд основава в град Лайпциг първата в света лабораториа за психологически изследваниа.Това касно определяне, като самостоятелна наука учените назовават като парадоксално.Парадоксът се състои от това, че: психологиата е наука с далга история и кратко минало.Едно от обяснението на парадокс. 1.Необходимо е да бъде определена област от материалната,социална

Категория на документа: Документи по Психология
 Готовност на децата за училище д-р Катя Гетова СУ "Св. Кл. Охридски"- ДИУУ Проблемът за подготовката на децата за училище и диагностиката на го- товността за обучение са обект на теоретико-емпирични изследвания на наши и чужди автори. С постъпване на детето в 1.клас, то заема нова социална роля. Тя съвпада с кри- зисния период от възрастовото развитие и сензитивността на психичните функции на 6-7 годишното дете.Детето се разделя с детството и променя социалния си статус. В края на предучилищни

Категория на документа: Документи по Психология
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Бакалавърска програма специалност - "Медицински рехабилитатор - ерготерапевт" Учебна дисциплина - Биомедицинска етика РЕФЕРАТ на тема: Асистирана репродукция ( in vitro фертилизация) Разработил: Провери Венцислава Венциславова Ильова Христина Живкова 1 група; фак. номер 161 Съществуват редица семейства по цял свят, които не са способни да заченат свое дете по естествен път. Причините за безплодието могат да бъдат различни, както при мъжа, така и при жената. Около

Категория на документа: Документи по Психология
 Парадоксално е как в днешното модерно и развито общество, в което основополагащи принципи са равенството между половете, расите и културите, все още отявлено забелязваме как зад привидното съгласие с тези принципи, всички ние продължаваме да носим и дори несъзнателно, чрез поведенческите си характеристики, да защитаваме половата, расовата и културната си индивидуалност. Борбата за налагането на жените като равноправни членове на обществото е абсолютно оправдана ако отправим поглед назад в мина

Яндекс.Метрика
92 92 100 100