Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Бакалавърска програма специалност - "Медицински рехабилитатор - ерготерапевт" Учебна дисциплина - Биомедицинска етика РЕФЕРАТ на тема: Асистирана репродукция ( in vitro фертилизация) Разработил: Провери Венцислава Венциславова Ильова Христина Живкова 1 група; фак. номер 161 Съществуват редица семейства по цял свят, които не са способни да заченат свое дете по естествен път. Причините за безплодието могат да бъдат различни, както при мъжа, така и при жената. Около

Категория на документа: Документи по Психология
 Парадоксално е как в днешното модерно и развито общество, в което основополагащи принципи са равенството между половете, расите и културите, все още отявлено забелязваме как зад привидното съгласие с тези принципи, всички ние продължаваме да носим и дори несъзнателно, чрез поведенческите си характеристики, да защитаваме половата, расовата и културната си индивидуалност. Борбата за налагането на жените като равноправни членове на обществото е абсолютно оправдана ако отправим поглед назад в мина

Категория на документа: Документи по Психология
 В А Р Н Е Н С К И С В О Б О Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Курсова задача ДИСЦИПЛИНА : "психология на помагащото поведение" Задание : СТРУКТУРИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ С ЦЕЛ : 1. Опишете собствения си опит в рамките на два последователни дни: На кого помогнахте (какъв Ви е той/ тя)? За какво му помогнахте? Как разбрахте, че има нужда от помощ? Как му помогнахте? 2. Опишете опита от един ден на някой Ваш познат/а (като използвате умението си да наблюдавате и доколкото хората край Вас спод

Категория на документа: Документи по Психология
 Втора седмица: 23-27 септември 2013 Трети урок: Психоанализа и Хуманистична психология 1. Възникване на дълбинната психология, нар. още Психоанализа. Направлението възниква като част от по-общото философско мислене през 19-20в., наречено ирационализъм. При познаването на света и човека то дава превес не на разума, а на интуицията, инстиктите, емоционално-волевите актове, на безсъзнателните процеси. Основател на направлението е Зигмунд Фройд/1856-1939/, лекар-психиатър, австриец по рождение. Ев

Категория на документа: Документи по Психология
 Целият живот на Маслоу, преживяванията и опитът му, вярата в уникалните и позитивни сили на човек, са източник на идеята за личностния конструкт "себеактуализация", доказателствата за който и чиито характеристики, той наблюдава и изследва до края на професионалния си живот. Вдъхновители на неговата изследователска дейност са хора, на които той се възхищава истински и които наблюдава през призмата на приятел и ученик. През 30те години на двадесети век в Ню Йорк се събират някои от най-изтъкнати

Яндекс.Метрика
92 92 100 100