Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Гр. Благоевград Превенция на престъпността и агресията Приел: Доц. д-р Р. Манчева Дата: 17.12.2013г. В последните години все по-голямо значение заема проблема за агресивното поведение и свързаната с него престъпност сред младежката възраст. Агресивното поведение е постоянен спътник на училищния живот.Почти ежедневие са жестоките сбивания между ученици , грубото отношение към преподавателите и родителите. Проблемът за агресията при подрастващите във всичкит

Категория на документа: Документи по Психология
ШУ "Епископ Константин Преславски Център "Магистърско обучение" РЕФЕРАТ По: Регионална политика за интеграция на маргинализирани групи На тема: "Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група" Шумен, 2013г. Маргинализация, нарачена още социално изключване в социологията означава изтласкване на социални групи, общности или отделни индивиди в "покрайнините" на социума. Този процес е по-често групов. Това е неглижиране, отнемане на социални или граждански права, игнориране, липса на ви

Категория на документа: Документи по Психология
Възрастова психология Въведение: Детство, юношество, младост, зрелост, старост- своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната. Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Какво е възр

Категория на документа: Документи по Психология
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" Реферат по Обща психология На тема : "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Преподавател:Румен Стаматов Изготвил: Цветилина Георгиева Сотирова Специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика" -магистърска програма,2013г. Фак.№1306488048 МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Със сигурност сложността на идентичността, която затруднява възможността за операционализиране, създава и трудности пред емпи

Категория на документа: Документи по Психология
10.11.2006 петък ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА (копирано от колежки) проф. Петър Иванов 0888/83 63 35 книги Ана Фройд "Защитните механизми" Юнг "Архетипите и колективното несъзнавано" Морс Уест "Свят от стъкло" Речник на символите Фройд "Тълкуване на сънищата" "Основи на психоанализата" "Тотем и табу" Алън Пийз "Езикът на тялото" Енциклопедичен речник по психотерапия Енциклопедичен речник по психоанализа Карл Ясперс "Психопатология" 1тема. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА Психологията е кръг от науки:

Яндекс.Метрика
92 92 100 100