Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
ТЕМА : 1 Психологията като наука . Място на психологията в системата на науките . Обект предмет и задачи на психологията . Връзка на психологията с естествознанието , философията и социалните науки. Психологията възниква като самостоятелна дисциплина и наука в края на 19 век и носи старогръцко название - от "психе" /душа , дух / и " логос" /слово , учение , знание/. Още от самота название на психологията /"учение за душата"/ подсказва , че съдържанието на нейния предмет на познание е вътрешният

Категория на документа: Документи по Психология
Югозападен Университет "Неофит Рилски" Гр. Благоевград Превенция на престъпността и агресията Приел: Доц. д-р Р. Манчева Дата: 17.12.2013г. В последните години все по-голямо значение заема проблема за агресивното поведение и свързаната с него престъпност сред младежката възраст. Агресивното поведение е постоянен спътник на училищния живот.Почти ежедневие са жестоките сбивания между ученици , грубото отношение към преподавателите и родителите. Проблемът за агресията при подрастващите във всичкит

Категория на документа: Документи по Психология
ШУ "Епископ Константин Преславски Център "Магистърско обучение" РЕФЕРАТ По: Регионална политика за интеграция на маргинализирани групи На тема: "Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група" Шумен, 2013г. Маргинализация, нарачена още социално изключване в социологията означава изтласкване на социални групи, общности или отделни индивиди в "покрайнините" на социума. Този процес е по-често групов. Това е неглижиране, отнемане на социални или граждански права, игнориране, липса на ви

Категория на документа: Документи по Психология
Възрастова психология Въведение: Детство, юношество, младост, зрелост, старост- своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната. Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Какво е възр

Категория на документа: Документи по Психология
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" Реферат по Обща психология На тема : "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Преподавател:Румен Стаматов Изготвил: Цветилина Георгиева Сотирова Специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика" -магистърска програма,2013г. Фак.№1306488048 МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Със сигурност сложността на идентичността, която затруднява възможността за операционализиране, създава и трудности пред емпи

Яндекс.Метрика
92 92 100 100