Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
10.11.2006 петък ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА (копирано от колежки) проф. Петър Иванов 0888/83 63 35 книги Ана Фройд "Защитните механизми" Юнг "Архетипите и колективното несъзнавано" Морс Уест "Свят от стъкло" Речник на символите Фройд "Тълкуване на сънищата" "Основи на психоанализата" "Тотем и табу" Алън Пийз "Езикът на тялото" Енциклопедичен речник по психотерапия Енциклопедичен речник по психоанализа Карл Ясперс "Психопатология" 1тема. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА Психологията е кръг от науки:

Категория на документа: Документи по Психология
№1: Подход Печеля - Печелиш Опоненти или партньори Подходът Печеля - Печелиш се състои в това да се превърне конфликта от вражеска атака и защита в сътрудничество. Той е мощно изменение на нагласите, което променя целия начин на комуникация. Един човек, който непрестанно прилага общоприетите начини за решаване на проблема може да направи нещо различно. Ти, читателят, вероятно ще си този човек - ще пренасочиш хода на конфликта. Следователно, първия човек, когото трябва да убедиш си самият ти. Пр

Категория на документа: Документи по Психология
К. Г. ЮНГ АРХЕТИПОВЕТЕ И КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО СЪДЪРЖАНИЕ Предговор I. За архетиповете на колективното несъзнавано II. Понятието за колективно несъзнавано а) Определение б) Значение на колективното несъзнавано за психологията в) Метод за доказване г) Един пример III. За архетипа с особено внимание върху понятието -анима" IV. Психологически аспекти на архетипа на майката 1. Върху понятието за архетипа 1. Архетипът на майката 3. Майчиният комплекс А. Майчиният комплекс при сина Б. Майчиният ком

Категория на документа: Документи по Психология
С е р и я УЧЕБНИК НОВОГО ВЕКА А. А. РЕАН Н. В. БОРДОВСКАЯ С. И. РОЗУМ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Учебник для вузов Допущено учебно-методическим объединением вузов России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений питер Москва • Санкт-Петербург • Нижний Новгород • Воронеж Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Киев • Харьков • Минск 2002 Артур Александрович Реан Нина Вален

Категория на документа: Документи по Психология
УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Р.С. НЕМОВ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология» Москва 1999 Рецензенты: академик РАО, декан факультета психологии МГУ, профессор ЕА. Климов; доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ А.И. Подольский; доктор психологических наук, зав. кафедрой специальной психологии Комсомол

Яндекс.Метрика
92 92 100 100